1- به ترکه میگن تا حالا قارچ خوردی؟ میگه: نه ولی یه بار جرخوردم!

2- یه یارو جانباز 99 درصد بوده، می‌گوزه میمیره

3- به یک گوسفنده میگن آرزوت چیه ؟میگه آرزو دارم اگر سوار وانت شدم جلو سوار بشم

4- به ترک میگن یه معما بگو،‌ میگه: اون چیه که درازه،‌ زرده، موزه؟!

منبع:WWW.FARSI-JOK.BLOGSKY.COM